De website en webshop renovaparket.be (hierna “de website”) worden beheerd door Renova Parket BVBA waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te België, Peter Benoitstraat 12, B-8770 Ingelmunster, BTW BE 0667 888 847 (hierna “Renova Parket”).
Renova Parket wil benadrukken dat zij te allen tijde handelt in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Door deze website te gebruiken en/of uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u (en alle personen die u vertegenwoordigt) automatisch en zonder enige restrictie of voorwaarde akkoord met de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals in deze privacyverklaring beschreven. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden of indien u niet gemachtigd bent om deze voorwaarden te aanvaarden of te erkennen, vragen wij u om contact op te nemen met Renova Parket en het gebruik van de website intussen te staken.

Op welke manier wordt informatie verzameld?

Deze website kan bezocht worden zonder dat u persoonlijke informatie verstrekt.
Persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer u een klantenaccount aanmaakt, wanneer u een contactformulier invult, wanneer u een bestelling plaatst of wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief. Persoonsgegevens worden dus enkel verzameld wanneer deze uitdrukkelijk en vrijwillig door u worden verstrekt.

Welke informatie wordt verzameld?

De informatie die wordt verzameld, kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, het land en het profiel van gebruikers.
In principe vraagt Renova Parket aan gebruikers geen gevoelige informatie (zoals gegevens over ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid). Indien nodig zal Renova Parket de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers vragen om deze informatie te verzamelen en te gebruiken.

Net als vele andere websites, verzamelt de website automatisch bepaalde technische informatie over haar bezoekers, zoals het Internet Protocol (IP-) adres van de computer van de bezoeker, het IP-adres van de Internet Service Provider, de datum en het tijdstip waarop de bezoeker de website heeft bezocht, het internet adres van de website die u direct heeft doorverwezen naar deze website, het besturingssysteem door u gebruikt, de bezochte afdelingen en pagina’s op de website, de informatie die werd bekeken alsook al het materiaal dat gepost werd of gedownload werd van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor de behoeften van de website, voor doeleinden van systeembeheer en om de website te verbeteren.

Met welk doel wordt informatie verzameld?

Renova Parket gebruikt uw persoonsgegevens enkel om, naar gelang het geval, de gevraagde informatie te leveren, de gevraagde nieuwsbrieven te versturen of uw bestelling uit te voeren. De door u meegedeelde persoonsgegevens worden gebruikt om uw (aan)vraag te beantwoorden en worden opgenomen in het adressenbestand van Renova Parket, om u op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten en het aankondigen van nieuwe producten, speciale aanbiedingen of nieuwsberichten.

Als u Renova Parket uw toestemming hebt gegeven, kunt u zich uiteraard eender wanneer uitschrijven van bepaalde diensten. Volgens de wet hebt u het recht om u, op aanvraag en gratis, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens met het oog op directe marketing. Het volstaat om uw verzoek per e-mail te richten aan inforenovaparket.be of ons een brief te sturen (Peter Benoitstraat 12, B-8770 Ingelmunster).
Uw e-mailadres zal enkel gebruikt worden voor bovengenoemde doeleinden. In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord verkocht of verhuurd worden aan derden.

Wordt informatie openbaar gemaakt aan derden?

Renova Parket beschouwt uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die ze nooit aan derden zal meedelen, tenzij wanneer het noodzakelijk is om een dienst aan u te leveren (bijvoorbeeld om producten te leveren of om krediet- en bepaalde veiligheidscontroles uit te voeren).
Daarnaast heeft Renova Parket het recht om uw persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek.

De gegevens kunnen door Renova Parket eveneens verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
U dient er rekening mee te houden dat de gegevens die door u eventueel op publieke plaatsen worden gepost, zoals maar niet beperkt tot commentaren op het discussieforum of klantenbeoordelingen, door iedereen geconsulteerd kunnen worden.

Hoe wordt de veiligheid van informatie gehandhaafd?

Renova Parket handhaaft strikte beleids- en beveiligingsmaatregelen om te garanderen dat de bezoekersinformatie in haar computersystemen en -bestanden wordt beschermd. Haar werknemers hebben alleen toegang tot de bezoekersinformatie die zij nodig zouden hebben om hun werk uit te voeren en om aan u een dienst te leveren. Alle werknemers zijn verplicht om de privacy van de bezoekers te respecteren.
Renova Parket doet al het mogelijke om haar servers, applicaties en databases veilig en vrij te houden van ongeoorloofde toegang en gebruik, door gebruik te maken van fysieke, administratieve en technologische maatregelen om de bescherming van deze informatie te behouden. Evenwel kan niemand 100% veiligheid garanderen. In geval van een bijzondere bezorgdheid betreffende de veiligheid van bepaalde persoonsgegevens, is het aan de bezoeker om te beslissen die informatie niet te verzenden via het internet.

Hoe krijgt u toegang tot uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te consulteren en om ons kosteloos te vragen over welke types van persoonsgegevens Renova Parket betreffende u beschikt en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten wijzigen. U kunt dit recht uitoefenen door Renova Parket te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich naar behoren identificeert.
Daarnaast beschikt u ook over het recht om u, op uw verzoek en kosteloos, tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op directe marketing.

Hoe kunt u ons contacteren?

Renova Parket is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. In geval van vragen kunt u ons contacteren:
Renova Parket BVBA
Peter Benoitstraat 12, B-8770 Ingelmunster
[email protected]
+32 (0) 472 58 42 21